• Wróć
  • Polityka prywatności
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 01.01.2013

Portalu Internetowego Warszawalokalnie.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu Warszawalokalnie.pl. Określenie: „korzystanie z Portalu” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z usług Portalu” czy „korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu Portalu”.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Hot24 Media Rafał Puchala, Saperów 4, 22-200 Włodawa, NIP: 5651394333, REGON: 060154972,

 

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Warszawalokalnie.pl

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do korzystania z Portalu;

•   Adres e-mail

2. Możliwe jest korzystanie z Portalu anonimowo, bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, ale dotyczy to tylko przeglądania treści Portalu. Do zamieszczenia i przechowywania Ogłoszenia jak i do rejestracji konieczne jest już podanie danych osobowych.

3. Administrator może ponadto przetwarzać inne Twoje dane osobowe, jeśli zdecydujesz się je podać (ich podanie nie jest niezbędne do korzystania z Portalu, ale może ułatwić korzystanie z niego lub umożliwić dostęp do niektórych funkcji)

a. W przypadku zamieszczenia (dodania) Ogłoszenia:

i.   Obowiązkowo

1. Miasto

2. Adres e-mail

3. Opis Ogłoszenia

4. Tytuł Ogłoszenia

ii. Nieobowiązkowo:

1. Cena

2. Za darmo/wymienię

3. Zdjęcia

4. Numer telefonu kontaktowego

5. Adres firmy

6. Opis działalności

4. Aby zalogować się do Portalu, Użytkownik zarejestrowany podaje następujące dane:

•   Adres e-mail

•   Hasło

5. Każdemu Użytkownikowi Portal nadaje unikalny numer Użytkownika (numer ID), który jest przyporządkowany do Adresu e-mail Użytkownika.

6. Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Portal) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Portalu, takie jak:

a. Adres IP;

b. Logi cyfrowe;

c. Informację o skorzystaniu z Ciebie z Portalu

d. Typ przeglądarki;

e. Nazwa domeny;

f.   Typ systemu operacyjnego.

7. Portal może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” uniemożliwia korzystanie z Portalu  Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

§3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie z Usług Portalu, w szczególności: przeglądania i zamieszania Ogłoszeń, w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi przez Nas rozliczeń z Użytkownikami oraz komunikacji z Użytkownikami.

2. Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Nas:

•   W celu przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych produktów – w przypadku gdy na Portalu organizowane będą Konkursy – jeśli wyrazisz na to zgodę;

•   W celu wysyłania Ci informacji handlowej przez Nas oraz przez podmioty z Nami współpracujące – jeśli wyrazisz na to zgodę ;

•   W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Nas oraz uczestnictwa w Naszym programie lojalnościowym – jeśli wyrazisz na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketowych wyrażasz także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących Ciebie lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatycznym, z którego korzystasz.

3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, możesz odwołać w każdym czasie.

 

§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

o   Administrator

o   Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z Portalem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system) – w zakresie określonym przez Administratora;

o   Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

2. Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy przekazać Twój adres e-mail podmiotom z Nami współpracującym w celu wysłania Ci informacji handlowej lub materiałów marketingowych przez te podmioty. Zgodę tę w możesz odwołać w każdym czasie.

3. Użytkownicy zobowiązani są nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymali w ramach działania Portalu (w tym także ich Danych Osobowych), chyba że uzyskali zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

 

§5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się Portal, jest obsługiwany przez firmę, która zapewnia bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Na Twoją prośbę poinformujemy Cię o firmie, która jest właścicielem serwera oraz szczegółowych zabezpieczeniach danych osobowych.

 

§6 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi, jeśli wyrejestruję się z Portalu?

1. Co do zasady, usuwamy Twoje Dane Osobowe i nie będziemy ich przetwarzać. Usunięcie następuje w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wyrejestrowania. Na żądanie Użytkownika dane te zostaną usunięte wcześniej.

2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:

•   są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Portalu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;

•   są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;

•   są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;

•   w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.

2. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych do celów marketingowych, to Dane te mogą być przetwarzane w tych celach po tym, jak się wyrejestrowałeś, z tym, że dopuszcza się jedynie zestawianie Danych Osobowych dotyczących korzystania przez Ciebie z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Portalu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu. Dlatego zawsze korzystaj z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

 

 

§7 Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

1. W każdym czasie masz prawo żądać usunięcia z Portalu Twoich danych osobowych. Jeśli jednak Dane te są niezbędne do korzystania z Portalu, takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru wyrejestrowania się Portalu. Robisz to w zakładce: http://Warszawalokalnie.pl/kontakt

2. Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Portalu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego opcji wysyłając e-maila na adres: reklama@warszawalokalnie.pl. Jednakże zmiana danych, których podanie jest niezbędne do korzystania z Portalu, wymaga uzgodnienia z Administratorem.